Regulamin

Ostatnia aktualizacja: maj 4, 2020

Witamy na Lottery.com („Firma”, „my” lub „nas”). Poniższe Warunki użytkowania, wraz z wszelkimi dokumentami, które wyraźnie dołączają przez odniesienie (łącznie, niniejsze „Warunki użytkowania”), regulują Ciebie i każdy podmiot, który reprezentujesz (łącznie „Ty” lub „Twój”), z w odniesieniu do dostępu i korzystania z www.lottery.com w tym wszelkie Treści (zgodnie z definicją w niniejszych warunkach umowy o świadczenie usług), technologię, procesy, materiały, funkcjonalność i usługi zaprojektowane, oferowane lub sprzedawane przez Firmę w lub za pośrednictwem Lottery.com oraz w takich innych nazwach domen używanych do identyfikacji stron internetowych, na których Firma może oferować Usługi (zwane łącznie „Usługą”), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I WARUNKÓW KORZYSTANIA, JAKIE MOGĄ WPŁYWAĆ NA PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE. LOTTERY.COM NIE JEST POWIĄZANY Z ŻADNĄ PAŃSTWOWĄ AGENCJĄ LOTNICTWA LUB AGENCJI RZĄDOWEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, PROSZĘ NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU LUB USŁUGI.

1. Akceptacja warunków użytkowania

Uzyskując dostęp do Usługi, tworząc konto za pośrednictwem Usługi („Konto”), pobierając aplikację Lottery.com lub klikając, aby zaakceptować lub zaakceptować niniejsze Warunki korzystania z usługi, gdy ta opcja zostanie udostępniona, użytkownik (i) potwierdzam, że przeczytałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania oraz (ii) oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo dostępu do Usługi oraz że jesteś upoważniony i może zaakceptować niniejsze Warunki korzystania. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz uzyskiwać dostępu do Usługi ani korzystać z niej. Odmawiając akceptacji niniejszych warunków użytkowania, nie będzie można utworzyć konta, uzyskać dostępu ani korzystać z usługi.

2. Ogólne zasady, zasady i procedury

2.1. Wybieralność

Aby móc utworzyć Konto i zostać zarejestrowanym użytkownikiem Usługi, w momencie rejestracji (i) należy mieć co najmniej osiemnaście (18) lat lub pełnoletność w jurysdykcji miejsca zamieszkania, w zależności od tego większa, (ii) nie może być osobą wykluczoną z udziału w Serwisie zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz (iv) przez cały czas przestrzegać niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli mieszkasz w jurysdykcji, która wymaga ukończenia osiemnastego (18) roku życia, aby uczestniczyć w działaniach związanych z loterią (zgodnie z definicją w sekcji 4.1), musisz przestrzegać przepisów tej jurysdykcji, aby móc korzystać z usługi. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku, tożsamości i uprawnień w dowolnym momencie. Brak współpracy ze Spółką w tym zakresie może spowodować zawieszenie i / lub zamknięcie konta.

Pracownicy, kierownicy, dyrektorzy, członkowie, menedżerowie, inwestorzy, agenci i przedstawiciele Spółki oraz jej spółek dominujących, spółek zależnych, stowarzyszonych, a także bezpośrednich dostawców technologii, dostawców treści, dostawców komponentów (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania) bezpośrednio związanych z Usługą i każda z ich najbliższej rodziny (zdefiniowana jako rodzice, małżonek, partner i dzieci) oraz każda osoba zamieszkała w tym samym gospodarstwie domowym nie jest uprawniona do korzystania z Usługi. Takie osoby mogą jednak uzyskać dostęp do Usługi i będą to robić od czasu do czasu w celu przetestowania Usługi, w tym między innymi oceny doświadczenia użytkownika oraz innych uzasadnionych i uczciwych zastosowań według wyłącznego uznania Firmy.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej umowy, do przestrzegania wszystkich niniejszych warunków użytkowania i że nie jest zabroniony dostęp do usługi lub korzystanie z niej . Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, dorozumianych ani wyraźnych, dotyczących twojego prawa do dostępu do Usługi lub korzystania z niej, a żadna osoba powiązana lub roszcząca przynależność do Spółki nie będzie upoważniona do składania takich oświadczeń lub gwarancji. Nie zamierzamy korzystać z Usługi przez osoby obecne w jurysdykcjach, w których uczestnictwo może być zabronione lub ograniczone. Zgadzasz się, że dostępność Usługi nie stanowi oferty, zaproszenia ani zaproszenia firmy do korzystania z Usługi w żadnej jurysdykcji, w której takie działania są zabronione lub ograniczone. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Usługi każdemu według własnego uznania.

2.2. Spełnienie

Korzystając z Usługi, będziesz przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy oraz wszystkich obowiązujących praw, przepisów i zasad. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Te zasady i zasady obowiązują tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z Usługi jest zgodne z prawem w Twojej lokalnej jurysdykcji. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania Konta użytkownika, jeśli zachowanie Lottery.com zostanie uznane za niedopuszczalne. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, jeśli informacje w profilu użytkownika są nieprawidłowe i / lub naruszają którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania i / lub naruszają jakiekolwiek regulacyjne i / lub ustawowe przepisy. W przypadku jakichkolwiek wygranych wygenerowanych z konta, które nie jest ściśle zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania, prawa do tych wygranych mogą zostać naruszone.

Przez cały czas jesteś odpowiedzialny za to, aby informacje w Twoim profilu użytkownika były aktualne i dokładne.

2.3. Zawiadomienie o modyfikacjach lub zmianach

Firma może zmodyfikować Usługę w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Firma i jej zawartość, w tym między innymi informacje, grafika, produkty, funkcje, funkcjonalność, usługi i linki (zwane łącznie „Treścią”) mogą być zmieniane, usuwane lub aktualizowane bez powiadomienia. Lottery.com może przerwać, zawiesić lub zmodyfikować Usługę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Firma może zablokować, zakończyć lub zawiesić dostęp do Usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu według własnego uznania, nawet jeśli dostęp będzie nadal możliwy inni

2.4. Bilety

Bilety zostaną zabezpieczone przez Firmę i nie będą dystrybuowane. Bilety na losowanie muszą zostać zakupione do godziny granicznej zakupu biletu wysłanej przed danym losowaniem. Firma dokłada wszelkich starań, aby uzyskać bilety w sposób satysfakcjonujący żądanie każdego zarejestrowanego użytkownika. Jeśli jednak nie można uzyskać biletów z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu ograniczenia czasu biletów, trudnych warunków pogodowych, przerw w dostawie prądu lub innych problemów pozostających poza bezpośrednią kontrolą Spółki, Firma kupi bilety na następny dostępny rysunek i powiadom zarejestrowanego użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, że jego bilety nie zostały nabyte na dany rysunek.

Bilety zostaną przetworzone i opublikowane, umożliwiając użytkownikom przeglądanie ich numerów w Internecie. Numery każdego biletu zostaną również opublikowane w Serwisie, aby użytkownicy grupy mogli je zobaczyć. Firma zapisze zwycięskie liczby dla odpowiednich losowań loterii. W przypadku przesłania użytkownikowi nieprawidłowych informacji, użytkownik nie będzie uprawniony do roszczeń opartych na otrzymaniu tych informacji. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie Firmy po otrzymaniu błędnych informacji i niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Spółki w związku z otrzymaniem takich błędnych informacji.

Lottery tickets can only be sold by authorized lottery agents/retailers and cannot be sold across state lines. Lottery.com is a concierge service that does not sell lottery tickets, but rather takes orders for customers and will acquire lottery tickets on your behalf from licensed authorized lottery agents/retailers.  Lottery.com charges customers for concierge services. Lottery tickets are purchased in person by Lottery.com or one of its representatives from an authorized lottery agent/retailer in each respective state that we offer service. The State where the winnings are won may be given the identity of the winner(s). Lottery.com will not receive a share in any individual ticket or tickets owned by a user or any lotto account created on the Service. All purchases are void where prohibited by law.

2.5. Wypłaty i ustawowe potrącenia

Tam, gdzie jest to obowiązujące prawo, Spółka będzie podlegać wypłacie wszelkich wygranych ustawowym potrąceniom i / lub potrąceniom.

2.6. Jackpoty

Jackpot odnosi się do wszelkich wygranych w Loterii, które są wymienialne bezpośrednio od wyznaczonych przedstawicieli loterii w danej Jurysdykcji. Firma powiadomi użytkownika o wygraniu jackpota, kontaktując się z użytkownikiem na adres e-mail podany dla jego konta w momencie rejestracji lub zaktualizowany zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Użytkownicy będą mieli trzydzieści (30) dni od daty wysłania wiadomości e-mail z pierwszym powiadomieniem, aby odpowiedzieć na Firmę i dostarczyć wszelkie dodatkowe informacje wymagane i / lub wymagane przez prawo. Firma dołoży następnie starań, aby pomóc Ci w zebraniu wygranych od wyznaczonych urzędników loterii. W odniesieniu do gry grupowej, jackpoty zostaną podzielone między wszystkich użytkowników grupy na podstawie płatności ryczałtowej oraz zgodnie z zasadami płatności i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której zakupiono los na loterię. Niniejszym potwierdzasz i akceptujesz, że podatki oraz ustawowe potrącenia i / lub potrącenia mogą być potrącane przez loterię państwową przed podziałem.

2.7 Wygrane

Wszystkie inne wygrane w loterii, które nie są uważane za „Jackpot”, są rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi w jurysdykcji, w której zakupiono los na loterię. Firma podejmie próbę poinformowania Cię o wszelkich wygranych, do których możesz mieć prawo, i zostaniesz powiadomiony o twoich możliwościach wykorzystania wygranych na loterii.

Jeśli Twoje indywidualne wygrane lub wygrane w Group Play są równe lub przekraczają dowolny określony próg określonego stanu, firma może przesłać Ci oficjalny formularz roszczenia do loterii, który będziesz musiał wypełnić, podpisać i zwrócić do firmy, aby ułatwić odbiór odpowiednich wygranych w imieniu Twojej lub Twojej grupy.

2.8 Międzynarodowa kolekcja nagród

Jeśli nie mieszkasz w kraju, w którym odbywa się loteria, potwierdzasz, że być może będziesz musiał udać się na Terytorium, aby osobiście odebrać nagrodę, co ułatwia Lottery.com. Lottery.com zgadza się pokryć koszty podróży, w tym loty i zakwaterowanie. 

Jeśli podróżujesz w celu odebrania nagrody, zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za: (i) uzyskasz wszystkie niezbędne paszporty, wizy i zezwolenia niezbędne do wjazdu do kraju; (ii) zabezpieczyć ubezpieczenie podróżne (które musi obejmować ubezpieczenie na wypadek szkód medycznych, osobowych i majątkowych); (iii) uzyskać wszystkie wymagane szczepionki medyczne, zgody i / lub zgody; oraz (iv) są zgodne z wszelkimi Zasadami Operatora Loterii, które wymagają wypełnienia i przesłania określonych formularzy, dokumentacji lub dokumentacji przed odbiorem nagrody z pomocą Lottery.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań może uniemożliwić odbiór nagrody. Zobowiązujesz się i zgadzasz się, że podróż odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Niniejszym zrzekasz się wszelkich prawnych lub słusznych roszczeń, praw lub środków zaradczych przeciwko Lottery.com w odniesieniu do:

(a) wszelkie incydenty związane z podróżą, obrażenia, choroby lub straty, które możesz ponieść lub ponieść; i

(b) nieosiągnięcia powyższych wymagań lub ich nieprzestrzegania, w tym jeśli nie możesz odebrać nagrody.

Alternatywnie możesz udzielić Lottery.com pełnomocnictwa do odebrania nagrody w Twoim imieniu.

Limit zakupów 2.9

Aby chronić naszych klientów, Firma może ustalić dzienne limity wydatków na zakupy, w tym między innymi zakupy biletów. Po osiągnięciu dziennego wydatku na koncie użytkownika nie mogą być przeprowadzane żadne transakcje do 24 godzin po ostatniej kwalifikującej się transakcji.

2.10. Ograniczenia dotyczące jurysdykcji i loterii

Firma jest usługą konsjerża i dołoży wszelkich starań, aby odebrać wygrane w Twoim imieniu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za wygrane, których nie można odebrać od organizacji loterii, jeśli dołoży wszelkich starań, aby to zrobić.

Bilety na loterię mogą być sprzedawane wyłącznie przez autoryzowanych agentów / sprzedawców loterii i nie mogą być sprzedawane na liniach państwowych. Bilety na loterię są kupowane osobiście przez Spółkę lub jej przedstawiciela od autoryzowanego agenta / sprzedawcy loterii w każdej odpowiedniej jurysdykcji, w której świadczona jest usługa firmy. Jurysdykcja, w której wygrane są wygrane, otrzyma tożsamość zwycięzcy (zwycięzców). Wszelkie problemy z jurysdykcją świadczącą usługę loterii będą kontrolowane przez zasady tej jurysdykcji. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że niektóre jurysdykcje ustawowo ograniczają opóźnienie, w którym musisz zbierać i / lub powiadamiać je o swoich wygranych. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie każdego ze swoich zakupów w celu ustalenia, czy wygrałeś jakieś nagrody. Ponadto potwierdzasz i oświadczasz, że masz świadomość, że Firma dołoży wszelkich starań, aby Cię powiadomić, aw przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu nagroda nie zostanie odebrana w ustawowych terminach, nie przysługuje Ci żadne prawne roszczenie przeciwko Firma i / lub którykolwiek z jej pracowników lub agentów, Firma niniejszym zostaje zwolniona z wszelkich prawnych środków odwoławczych i / lub środków naprawczych w wyniku niepotwierdzenia przez ciebie zakupów i / lub niepotwierdzenia wygranych w ustawowych ramach czasowych.

3. Rejestracja konta Lottery.com i konta użytkowników

3.1. Rejestracja

Aby zarejestrować konto, odwiedź play.lottery.com lub pobierz aplikację Lottery.com, aby zakończyć proces rejestracji online. Będziesz zobowiązany (i) podać swoje imię i nazwisko oraz inne wymagane dane, w tym między innymi numer telefonu, datę urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania i informacje o płatności.

Wyrażasz zgodę na (i) dostarczenie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie („Dane rejestracyjne”) zgodnie z monitem online formularza rejestracyjnego Usługi oraz (ii) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne, aby były prawdziwe, dokładne, obecny i kompletny. Ponadto zgadzasz się, że Firma może kontaktować się z Tobą pocztą, e-mailem lub telefonicznie w celu weryfikacji informacji o Twoim koncie, aktualizacji informacji o grupie lub udzielenia odpowiedzi na Twoje żądania. Możesz zmodyfikować swoje dane rejestracyjne, logując się na swoje konto i wprowadzając takie zmiany. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem support@lottery.com. Wszelkie informacje zebrane przez Firmę będą przechowywane zgodnie z jej polityką prywatności, dostępną pod adresem Lottery.com/privacy oraz ewentualne powiadomienia „just-in-time” w miejscu gromadzenia lub wykorzystywania informacji. Jeśli nie możemy skontaktować się z Tobą w ciągu trzydziestu (30) dni lub jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Firma ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta, wstrzymania salda konta i odmowy jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usługi (lub dowolnej jej części).

3.2. Obowiązek zachowania tajemnicy

Zgadzasz się, aby Twoje identyfikatory były bezpieczne i poufne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie lub aktywność na swoim koncie, w tym między innymi za korzystanie z konta przez dowolną osobę, która korzysta z identyfikatorów użytkownika, z autoryzacją lub bez niej, lub która ma dostęp do dowolnego urządzenia, na którym konto jest dostępne. Jeśli obawiasz się, że Twoje konto nie jest już bezpieczne i poufne, należy natychmiast powiadomić Firmę, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@lottery.com. Po czym nowe Identyfikatory mogą zostać wybrane i przydzielone, a wszelkie przyszłe transakcje na podstawie poprzednich Identyfikatorów mogą zostać unieważnione, według wyłącznego uznania Spółki. Bez ograniczania powyższego wszelkie transakcje dokonane i zaakceptowane w ramach Usługi, w której wykorzystano Twoje Identyfikatory (i gdzie wcześniej nie powiadomiłeś Firmy, jak podano w niniejszym dokumencie) będą traktowane jako ważne.

3.3. Jedno konto

Tylko jedno konto (1) jest dozwolone na osobę. W przypadku, gdy Firma stwierdzi, że zarejestrowałeś więcej niż jedno Konto (1), potwierdzasz i akceptujesz, że oprócz wszelkich innych praw, które Firma może mieć, Firma ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia Konta, wstrzymania Saldo konta, odwołaj swoje prawo do wszelkich losów na loterię lub odpowiadających im nagród i odrzuć wszelkie bieżące lub przyszłe korzystanie z Usługi (lub dowolnej jej części).

3.4. Bez transferu

Twoje konto nie jest zbywalne. Pod żadnym pozorem nie zezwalasz ani nie zezwalasz żadnej innej osobie lub stronie trzeciej, w tym między innymi osobom w wieku pełnoletnim na korzystanie z Usługi, używanie lub ponowne korzystanie z Konta w sposób, który może naruszać standardy lub przepisy prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której znajduje się i / lub jest rezydentem, lub w której znajduje się inna osoba i / lub jest rezydentem. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Usługi oraz za korzystanie z instrumentu płatniczego przez jakąkolwiek inną osobę lub osobę trzecią w związku z jego kontem. Każda osoba, która naruszyła niniejszą sekcję, może zostać zgłoszona odpowiednim władzom i utraci wszystkie środki na swoim koncie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku korzystania z konta przez inną osobę.

3.5 Anuluj subskrypcję

Aby anulować subskrypcję usługi i zlikwidować konto, należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@lottery.com. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, twoje konto zostanie wypłacone i usunięte.

Obowiązek 3.6 dotyczący sprzętu

Musisz dostarczyć cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do połączenia z Usługą, w tym między innymi komputer lub urządzenie mobilne (zgodnie z definicją w Sekcji 7.1) odpowiednie do łączenia się z Usługą i korzystania z niej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, w tym między innymi opłaty za połączenie internetowe lub opłaty za przesyłanie danych, w tym między innymi opłaty za korzystanie z SMS / MMS, które ponoszą podczas uzyskiwania dostępu do Usługi.

Usługi 4.0 Lottery.com

4.1. Umowa o loterii

Jako zarejestrowany użytkownik usługi, potwierdzasz i akceptujesz następujące warunki:

Uczestniczysz jako jedyny posiadacz biletu niezależnie według własnego uznania. Zgadzasz się wyznaczyć Firmę jako wyznaczonego posłańca i przedstawiciela oraz upoważnić Firmę do działania w Twoim imieniu w celu zakupu i przechowywania losów Loterii, zbierania wygranych i umieszczania proporcjonalnej części wygranych na koncie użytkownika w Serwisie.

Przyjmujesz do wiadomości, że wypłata nagród w Loterii odbywa się zgodnie z prawem stanowym i przepisami dotyczącymi Loterii. Jeżeli losy loterii będące przedmiotem niniejszej umowy skutkują nagrodą (nagrodami), za które przepisy dotyczące loterii zezwalają na bezpośrednią płatność, wówczas roszczenie o płatność zostanie zgłoszone przez firmę w twoim imieniu. Jeżeli takie przepisy zezwalają na wypłatę nagrody tylko jednej osobie fizycznej, przedstawiciel Spółki może ubiegać się o nagrodę na korzyść pojedynczego uczestnika i / lub wszystkich współwłaścicieli w grupie i rozdzielić odpowiednią proporcjonalną kwotę na każdego konto uczestnika. Przez cały czas wszelkie roszczenia o zapłatę będą zgłaszane przedstawicielom loterii państwowej, którą firma zbiera w twoim imieniu lub w imieniu grupy.

4.3. Indywidualne zobowiązania użytkownika

Po zatwierdzeniu biletu (lub biletów) nie można zamknąć konta, dopóki nie dojdzie do losowania, którego dotyczy zobowiązanie. Ponadto po zatwierdzeniu biletu (lub biletów) nie można zwrócić, wymienić, zmodyfikować ani usunąć biletu. Jeśli rysunek zostanie pominięty lub przełożony przez państwo, Firma zastosuje się do tej zmiany, wprowadzając następny dostępny rysunek.

4.4. Wyniki gier i informacje

W sekcji „Wyniki” aplikacji wyświetlana jest szacunkowa wygrana główna i najnowsze zwycięskie liczby dla Powerball, Mega Millions i rysunków gier lokalnych. Firma uzyskuje te informacje ze stron internetowych odpowiednich gier. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z dokładnością lub kompletnością takich informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie. Twoim obowiązkiem jest zweryfikować każdy zakup i poinformować Firmę w przypadku wygranych.

W odniesieniu do zwycięskich liczb, podczas gdy podejmowane są uzasadnione starania, aby listy zwycięskich liczb na stronach Powerball i Mega Millions były dokładne, oficjalne zwycięskie liczby w grach loteryjnych są zapisywane w oficjalnych plikach losowań potwierdzonych przez niezależne Biuro rachunkowe. Numery wygranych w loteriach nie są oficjalne, dopóki nie zostaną potwierdzone przez firmę audytorską Carroll and Company, CPA. Zobacz stronę Powerball, powerball.com, Strona internetowa Mega Millions, https://www.megamillions.comlub strona internetowa loterii państwowej, aby uzyskać więcej informacji.

4.6 AutoPlay

Użytkownicy mogą zdecydować się na wykorzystanie tej aplikacji do uczestnictwa w subskrypcjach „AutoPlay”, z zastrzeżeniem następujących warunków i wymagań;

Subskrypcje AutoPlay mogą być dostępne tylko dla niektórych loterii. Sprawdź aplikację, aby zobaczyć, które loterie są dostępne dla subskrypcji AutoPlay;

Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jedną subskrypcję AutoPlay na każdą dostępną loterię. Dla każdej subskrypcji AutoPlay użytkownik musi wybrać liczbę losów, które będą odtwarzane dla każdego losowania. W przypadku niektórych loterii możesz również wybrać opcję automatycznego doładowania salda konta do z góry określonej kwoty, gdy saldo konta osiągnie zero dolarów ($ 0). Jeśli ustawiono wartość ponownego ładowania, twoje konto zostanie automatycznie rozliczone za liczbę biletów wskazaną w sekcji „Autoodtwarzanie” aplikacji;

Procedura wygrywania biletów zamówionych w ramach subskrypcji AutoPlay nie będzie inna niż w przypadku zwykłych biletów.

5.0. Umowa dotycząca automatycznej gry i rozliczeń (tylko dla użytkowników autoodtwarzania)

5.1. Upoważnienie

W tych jurysdykcjach, w których jest ona dostępna, poprzez włączenie funkcji Auto-Play w Serwisie, niniejszym upoważniam Firmę do automatycznego grania losami w moim imieniu na każde kwalifikujące się losowanie loterii. Rozumiem, że liczba biletów, które zostaną automatycznie rozegrane, będzie oparta na liczbie biletów wybranych w sekcji AutoPlay w aplikacji Lottery.com.

Wybierając opcję Autoodtwarzania w Serwisie, niniejszym upoważniam Firmę do obciążenia wskazanej karty kredytowej zapisanej na moim koncie użytkownika w celu „przeładowania” biletów na podstawie liczby „przeładowania” biletów wybranych w aplikacji. Rozumiem, że to obciążenie nastąpi automatycznie za każdym razem, gdy saldo mojego konta osiągnie 0 $. Rozumiem również, że mogę zatrzymać to powtarzające się obciążenie w dowolnym momencie, ustawiając ustawienia przeładowania w aplikacji Lottery.com na „0”.

5.2. Brak płatności

Jeśli Twoja płatność zostanie odrzucona, we wniosku zostaniesz o tym powiadomiony i skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailem. Możemy ograniczyć Twoją możliwość korzystania z określonej metody płatności, jeśli ta metoda płatności nie powiedzie się wiele razy. PAMIĘTAJ: jeśli płatność automatyczna nie powiedzie się, konieczne będzie uzupełnienie konta za pomocą innej metody płatności. W przypadku, gdy żadna płatność nie zostanie dokonana, bilety nie zostaną zakupione w Twoim imieniu bez wcześniejszej płatności. Możesz również zostać obciążony opłatą za niepowodzenie płatności za odrzucony zakup. 

5.3. Zmiana płatności

Jeśli chcesz zmienić swoją płatność, w tym na przykład dokonać zmiany z jednej karty kredytowej lub debetowej, która została pierwotnie wybrana, na inną kartę kredytową lub debetową lub konto bankowe, musisz zmienić numer konta w sekcji ustawień usługi.

5.4. kontrola bezpieczeństwa

Upoważniam Firmę i ich agencję sponsorującą do przeprowadzenia wyszukiwania weryfikacyjnego adresu. Ten proces weryfikacji jest środkiem bezpieczeństwa mającym na celu ochronę mnie, klienta, przed nielegalnym oszustwem przeciwko mojej karcie kredytowej. Gwarantuję i gwarantuję, że jestem legalnym posiadaczem tej karty kredytowej i że jestem prawnie upoważniony do zawarcia niniejszej umowy rozliczeniowej z Lottery.com. Wyrażam zgodę na odszkodowanie, obronę i przechowywanie Lottery.com. nieszkodliwy, wobec jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tego upoważnienia. Niniejsza Umowa nie jest zbywalna i musi zostać zatwierdzona przez osobę upoważnioną na koncie użytkownika Lottery.com.

6.0. Funkcje interaktywne

W połączeniu z Usługą Firma może oferować interaktywne funkcje społecznościowe („Funkcje interaktywne”), w których Użytkownik lub osoby trzecie, w tym inni użytkownicy Usługi, mogą komunikować się i publikować Treści Użytkownika (zdefiniowane poniżej) w ramach Usługi. Firma nie popiera, nie zatwierdza ani nie sprawdza wstępnie Treści użytkownika, które Ty i inni użytkownicy mogą wnieść do Usługi, i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani niedokładność Treści użytkownika. Ponosisz pełne ryzyko związane z kompletnością, dokładnością lub przydatnością Treści użytkownika znajdujących się w Usłudze.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Interaktywnych funkcji Usługi i korzysta z nich na własne ryzyko.

Korzystając z dowolnych Funkcji interaktywnych, zgadzasz się nie publikować, przekazywać, rozpowszechniać, tworzyć ani w żaden inny sposób publikować żadnego z poniższych elementów w Usłudze lub za jej pośrednictwem:

Wszelkie wiadomości, komentarze, dane, informacje, tekst lub inne dzieła, treści lub materiały („Treści użytkownika”), które są niezgodne z prawem, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, szkodliwe dla nieletnich, nieprzyzwoite, sprośne, wulgarne, sugestywne, nękające, grożące, torturujące, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, obelżywe, zapalne, nienawistne, oszukańcze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia (zgodnie z ustaleniami Firmy według własnego uznania);

Treści użytkownika, które zachęcałyby lub przekazały instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszałyby prawa dowolnej strony lub które w inny sposób tworzyłyby odpowiedzialność lub naruszałyby prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

Treści użytkownika, których nie masz prawa publikować ani w żaden inny sposób przekazywać na podstawie przepisów prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje poufne, informacje zastrzeżone i informacje poufne pozyskane lub ujawnione w ramach stosunków pracy lub na podstawie umów o zachowaniu poufności);

Treści użytkownika, które mogą naruszać lub naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do reklamy lub inną własność intelektualną, treść lub prawo własności dowolnej strony. Publikując Treści użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodne z prawem prawo do przesyłania, rozpowszechniania, reprodukowania i wyświetlania takich Treści użytkownika;

Treści użytkownika, które fałszują lub usuwają przypisania innych osób, informacje prawne lub oznaczenia własnościowe;

Treści użytkownika, które podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, dyrektora, kierownika, pracownika, akcjonariusza, przedstawiciela lub przedstawiciela Spółki lub celebryty) lub fałszywie oświadczają lub w inny sposób fałszywie przedstawiają Twoje powiązania ze Spółką lub inną osobę lub jednostka;

Niezamówione lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne lub promocyjne, wiadomości-śmieci, spam, łańcuszki, piramidy finansowe lub inne formy komercyjnego pozyskiwania i wszelkie materiały promujące oprogramowanie szpiegujące, złośliwe oprogramowanie i elementy do pobrania;

Prywatne informacje każdej innej strony, w tym między innymi numery telefonów, adresy pocztowe, adresy e-mail, informacje o zabezpieczeniu społecznym, informacje o karcie kredytowej i debetowej oraz inne informacje o koncie instytucji finansowej;

Treści użytkownika „prześladują” lub w inny sposób nękają innego użytkownika Usługi lub pracownika Firmy. Może to obejmować między innymi nękanie, grożenie, zawstydzanie lub robienie czegokolwiek, co jest niepożądane, na przykład wielokrotne wysyłanie niechcianych wiadomości lub dokonywanie osobistych ataków lub oświadczeń na temat rasy, orientacji seksualnej, religii, dziedzictwa itp .;

Treści użytkownika, które zakłócają działanie Usługi lub serwerów lub sieci podłączonych do Usługi lub gromadzą lub przechowują lub próbują gromadzić lub przechowywać hasła, informacje o koncie użytkownika lub inne dane osobowe o użytkownikach Usługi;

Wirusy oprogramowania, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące oprogramowanie, kod komputerowy, pliki lub programy; i

Treści użytkownika, które według uznania Spółki, według własnego uznania, budzą zastrzeżenia lub które ograniczają lub uniemożliwiają jakiejkolwiek osobie korzystanie lub korzystanie z Interaktywnych Funkcji Usługi, negatywnie wpływają na dostępność jej zasobów dla innych (np. Wykorzystanie całego kapitału pisma lub ciągłe publikowanie powtarzających się tekstów), lub może narazić Firmę lub jej użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność dowolnego rodzaju.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść użytkownika i może ponosić odpowiedzialność za treści użytkownika, które publikuje. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika publikowane, przechowywane lub przesyłane do Usługi przez ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, za jakiekolwiek straty lub szkody, lub za brak lub opóźnienie w usunięciu takie Treści użytkownika, ani Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, oszczerstwa, zniesławienie, pominięcia, fałszerstwo, wulgaryzmy, pornografię lub wulgaryzmy.

Chociaż Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek Treści użytkownika opublikowanych za pośrednictwem jakichkolwiek Funkcji interaktywnych, zgadzasz się przyznać Spółce nieograniczone, bezwarunkowe, nieograniczone, na całym świecie, nieodwołalne, nieodpłatne, niewyłączne, nieodwołalne prawo i licencję na korzystanie , wystawiać, transmitować, kopiować, reprodukować, publikować, rozpowszechniać, kodować, kompresować, szyfrować, włączać dane do, edytować, ponownie emitować, transmitować, nagrywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać i tworzyć dzieła pochodne lub w inny sposób wykorzystywać w jakikolwiek sposób, wszystko lub dowolną część Treści użytkownika, do której przyczyniasz się, w dowolnym celu, we wszystkich mediach, obecnie znanych lub później opracowanych, na całym świecie bezterminowo i bez żadnej rekompensaty dla Ciebie. Zgadzasz się nie usuwać ani nie zmieniać żadnych treści użytkownika opublikowanych przez jakąkolwiek inną stronę.

Firma zastrzega sobie prawo i według własnego uznania, do usuwania, przeglądania lub edytowania wszelkich Treści użytkownika zamieszczonych lub przechowywanych w ramach Usługi z dowolnego powodu bez uprzedzenia. Każde użycie Funkcji interaktywnych lub innych części Usługi z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem Konta użytkownika lub jego prawem do korzystania z Funkcji interaktywnych i / lub usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Firma może uzyskiwać dostęp, wykorzystywać lub ujawniać wszelkie informacje na temat użytkownika lub korzystania z Usługi, w tym między innymi Treści użytkownika, w celu zachowania zgodności z prawem lub dowolnym procesem prawnym, ochrony i obrony praw Spółki lub własności lub w celu ochrony bezpieczeństwa swoich pracowników, klientów lub społeczeństwa.

Należy pamiętać, że wszelkie Treści użytkownika publikowane w ramach Usługi stają się informacjami publicznymi, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby i mogą powodować otrzymywanie niezamówionych wiadomości od stron trzecich. W związku z tym Firma zniechęca użytkownika do publikowania jakichkolwiek danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania lub zlokalizowania użytkownika, takich jak adresy lub numery telefonów. JEŻELI WYBIERASZ WSZYSTKIE DANE OSOBOWO IDENTYFIKOWANE, ZRÓB TO TAKIE NA WŁASNE RYZYKO.

Ograniczona licencja 7.0 na aplikację Lottery.com

7.1. Udzielenie licencji

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków użytkowania, firma udziela ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na (i) pobieranie, instalowanie i używanie aplikacji mobilnej firmy („Aplikacja Lottery.com”) w celach osobistych, - wykorzystanie komercyjne na urządzeniu mobilnym będącym własnością użytkownika lub w inny sposób przez niego kontrolowanym („Urządzenie mobilne”) ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania oraz (ii) uzyskiwać dostęp i korzystać z usług udostępnianych w aplikacji Lottery.com lub w inny sposób dostępnych za pośrednictwem aplikacji Lottery.com ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

7.2. Ograniczenia licencji

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziesz:

Skopiuj aplikację Lottery.com, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez tę licencję;

Modyfikuj, tłumacz, dostosowuj lub w inny sposób twórz prace pochodne lub ulepszenia, nawet opatentowane, aplikacji Lottery.com;

Odtwarzanie kodu źródłowego, deasemblacja, dekompilacja, dekodowanie lub w inny sposób próba uzyskania lub uzyskania dostępu do kodu źródłowego aplikacji Lottery.com lub dowolnej jej części;

Usuwać, usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie znaki handlowe lub wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych, patentach lub innych prawach własności intelektualnej lub prawach własności z aplikacji Lottery.com, w tym wszelkich ich kopii;

Wynajmuj, wynajmuj, pożyczaj, sprzedawaj, podlicencjonuj, przydzielaj, rozpowszechniaj, publikuj, przesyłaj lub w inny sposób udostępniaj aplikację Lottery.com lub dowolne funkcje lub funkcje aplikacji Lottery.com dowolnemu podmiotowi trzeciemu z dowolnego powodu, w tym przez Aplikacja Lottery.com jest dostępna w sieci, w której dostęp do niej może mieć więcej niż jedno urządzenie mobilne w dowolnym momencie;

Usuwać, wyłączać, omijać lub w inny sposób tworzyć lub wdrażać wszelkie obejścia dotyczące ochrony przed kopiowaniem, zarządzania prawami lub funkcji bezpieczeństwa w aplikacji Lottery.com lub jej ochrony; lub

Korzystaj z aplikacji Lottery.com w sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym między innymi w związku z jakąkolwiek formą nielegalnego hazardu.

Korzystaj z aplikacji Lottery.com z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania lub obowiązującego prawa.

Każde takie zachowanie może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta, a także ograniczonym prawem i licencją na aplikację Lottery.com oraz może narazić cię na odpowiedzialność za naruszenia prawa.

7.3. Zastrzeżenie praw

Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że aplikacja Lottery.com jest udostępniana na podstawie licencji, a nie sprzedawana. Użytkownik nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w aplikacji Lottery.com na podstawie niniejszych warunków użytkowania ani żadnych innych praw do niej innych niż korzystanie z aplikacji Lottery.com zgodnie z udzieloną licencją i z zastrzeżeniem wszystkich warunków i zasad oraz ograniczenia wynikające z niniejszych warunków użytkowania. Firma oraz jej licencjodawcy i dostawcy usług zastrzegają sobie i zachowają swoje pełne prawo, tytuł i udziały w aplikacji Lottery.com, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej do nich lub z nimi związane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie udzielonych użytkownikowi w niniejsze Warunki użytkowania.

7.4. Aktualizacje

Od czasu do czasu Firma może według własnego uznania opracowywać i dostarczać aktualizacje aplikacji Lottery.com, które mogą obejmować aktualizacje, poprawki błędów, łaty i inne poprawki błędów i / lub nowe funkcje (łącznie, łącznie z powiązaną dokumentacją, „Aktualizacjami”) . Aktualizacje mogą również modyfikować lub usuwać w całości niektóre funkcje i funkcje. Zgadzasz się, że Firma nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania określonych funkcji lub funkcjonalności. W zależności od ustawień urządzenia mobilnego, gdy urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu: (i) aplikacja Lottery.com automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne aktualizacje lub (ii) możesz otrzymać powiadomienie lub zostać poproszony o pobranie i instalację dostępnych Aktualizacje

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Aplikacja Lottery.com lub jej części mogą nie działać poprawnie, jeśli nie uda Ci się szybko pobrać i zainstalować wszystkich Aktualizacji. Ponadto zgadzasz się, że wszystkie Aktualizacje będą uważane za część aplikacji Lottery.com i będą podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

7.5. Opłaty za urządzenia mobilne i usługi

Niektóre funkcje aplikacji Lottery.com wymagają komunikacji z serwerami firmy, w tym między innymi pobrań i aktualizacji aplikacji Lottery.com, które mogą zużywać i przekraczać limity danych dostawcy lub limit minut. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione z dostawcą danych / usług mobilnych w wyniku aplikacji Lottery.com, w tym wszelkie nadwyżki i kary oszacowane za przekroczenie limitów nałożonych przez usługodawcę.

Ponosisz odpowiedzialność za koszty swojego urządzenia mobilnego oraz za zapewnienie, że urządzenie mobilne spełnia wymagania systemowe aplikacji Lottery.com, w tym okresowe aktualizacje lub aktualizacje od dostawcy usług urządzeń mobilnych w celu dalszego korzystania z aplikacji Lottery.com. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJA LOTTERY.COM BĘDZIE KOMPATYBILNA LUB DZIAŁA Z JAKIMKOLWIEK SZCZEGÓLNYM URZĄDZENIEM MOBILNYM, ANI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ GWARANCJI FIRMY LUB AKCEPTUJE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO WYKORZYSTANEGO DO UZYSKANIA APLIKACJI LOTTERY.COM.

7.6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Okres ograniczonej licencji na aplikację Lottery.com rozpoczyna się po pobraniu aplikacji Lottery.com i zaakceptowaniu niniejszych warunków użytkowania i będzie obowiązywał do momentu wcześniejszego (i) usunięcia aplikacji Lottery.com z urządzenie mobilne lub (ii) wypowiedzenie przez Spółkę ograniczonej licencji na aplikację Lottery.com i / lub wypowiedzenie konta. Po rozwiązaniu (i) wszelkie prawa przyznane Ci na podstawie niniejszych warunków użytkowania również wygasną, oraz (ii) musisz zaprzestać korzystania i usunąć wszystkie kopie aplikacji Lottery.com z urządzenia mobilnego. Wygaśnięcie ograniczonej licencji nie ograniczy żadnych praw ani środków prawnych Spółki ani środków prawnych.

8.0 Inne prawa własności intelektualnej

8.1. Informacje o prawach autorskich i ograniczenia użytkowania niekomercyjnego

Usługa oraz jej zawartość, funkcje i funkcjonalność, w tym między innymi wszystkie informacje, produkty, usługi, tekst, wyświetlacze, grafika, wideo, audio i oprogramowanie, a także ich projekt, wybór i aranżacja (łącznie „Treść” ), są własnością Spółki, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej lub praw własności.

Niniejsze Warunki użytkowania zezwalają na korzystanie z Usługi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnej Treści w Usłudze, z wyjątkiem następujących przypadków:

Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich treści w pamięci RAM przypadkowe na dostęp do tych materiałów i ich przeglądanie.

Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.

Jeśli udostępniamy funkcje mediów społecznościowych z pewną Treścią, podejmujesz takie działania, jakie umożliwiają takie funkcje.

Nie wolno:

Modyfikuj kopie dowolnej treści z usługi.

Usuń lub zmień wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii Treści z Usługi.

Nie wolno uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej części Usługi lub Treści dostępnych za pośrednictwem Usługi.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób korzystasz lub zapewniasz innej osobie dostęp do dowolnej części Serwisu z naruszeniem Regulaminu, Twoje prawo do korzystania z Usługi wygasa natychmiast i musisz to zrobić, na naszym opcji, zwróć lub zniszcz wszystkie utworzone przez siebie kopie treści. Żadne prawa, tytuł ani udziały w Spółce, w Serwisie lub jakichkolwiek Treściach w Serwisie nie są przekazywane użytkownikowi, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa.

8.2. Znaki towarowe

Nazwa firmy, logo firmy i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła są znakami towarowymi firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła są znakami towarowymi ich właścicieli.

8.3. Powiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń na podstawie ustawy Digital Millennium Copyright Act

Ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) zapewnia odwołanie do właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że ich prawa wynikające z amerykańskiej ustawy o prawie autorskim zostały naruszone przez działania osób trzecich przez Internet. Jeśli dana osoba uważa, że ​​jej dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane bez autoryzacji i jest dostępne w ramach Usługi w sposób, który może stanowić naruszenie praw autorskich, może powiadomić wyznaczonego przedstawiciela firmy wymienionego poniżej. Aby zawiadomienie było skuteczne, musi zawierać następujące informacje:

Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone;

Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;

Opis miejsca, w którym materiał rzekomo naruszający prawo znajduje się w ramach Usługi;

Informacje wystarczające do umożliwienia Spółce skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli są dostępne, adres e-mail, na który można się skontaktować ze stroną skarżącą;

Oświadczenie, że dana osoba w dobrej wierze wierzy, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i

Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Z wyznaczonym przedstawicielem Spółki należy się kontaktować tylko wtedy, gdy dana osoba uważa, że ​​jej praca została wykorzystana lub skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich i takie naruszenie ma miejsce w ramach Usługi. Wszystkie inne zapytania skierowane do wyznaczonego agenta nie zostaną udzielone.

Informacje ogólne o 9.0

9.1. Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną zmodyfikowane, zaktualizujemy „Data ostatniej modyfikacji” i takie zmiany będą obowiązywać po opublikowaniu. Jeśli dokonamy zmian, które uznamy za istotne, w niniejszych Warunkach użytkowania, powiadomimy Cię, w widoczny sposób publikując powiadomienie lub wysyłając powiadomienie na adres e-mail w pliku. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie nas o wszelkich zmianach adresu e-mail, wysyłając natychmiast powiadomienie na adres support@lottery.com.com. Dalsze korzystanie z Usługi po takich istotnych zmianach wymaga Twojej pozytywnej zgody na zmiany. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Usługi i pisemne powiadomienie na adres support@lottery.com.com. Automatycznie usuniemy Twoje konto i zwrócimy wszelkie środki pozostałe na Twoim koncie, chyba że wydasz inne instrukcje. Oczekuje się, że będziesz sprawdzać tę stronę za każdym razem, gdy będziesz uzyskiwać dostęp do tej Usługi, abyś był świadomy wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

9.2. Zrzeczenie się gwarancji

KORZYSTANIE Z USŁUGI, JEJ TREŚCI I WSZYSTKICH POZYCJI UZYSKANYCH PRZEZ USŁUGĘ NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA, JEJ TREŚĆ I WSZELKIE POZYCJE UZYSKANE PRZEZ USŁUGĘ SĄ DOSTARCZANE NA PODSTAWIE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „JAK DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ŻADNA FIRMA ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI LUB OŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUGI, TREŚCI ANI JAKICHKOLWIEK OTRZYMANYCH USŁUG. BEZ OGRANICZANIA POCZĄTKU, ŻADNEJ FIRMY ANI ŻADNEGO ZWIĄZKU Z REPREZENTAMI FIRMY ANI GWARANCJAMI, ŻE USŁUGA, TREŚĆ LUB ŻADNE POZYCJE UZYSKANE W RAMACH USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, UŻYTECZNE, NIEZAWODNE, BEZ WZGLĘDU NA BŁĄD JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK POZYCJE UZYSKANE PRZEZ USŁUGĘ BĘDĄ DZIAŁAĆ W KONFIGURACJI LUB Z URZĄDZENIEM LUB OPROGRAMOWANIEM, Z KTÓRYCH WYKORZYSTASZ, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, ŻE USŁUGA LUB SERWER, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ, JEST DOSTĘPNA BEZ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKÓD USŁUGA LUB JAKIEKOLWIEK POZYCJE UZYSKANE PRZEZ USŁUGĘ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. INFORMACJE W SERWISIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE, A FIRMA NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZACJI TAKICH INFORMACJI.

SPÓŁKA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. POWYŻSZE INFORMACJE NIE MOGĄ WPŁYWAĆ NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

9.3. Ograniczenie odpowiedzialności

TWÓJ DOSTĘP DO USŁUGI I JEJ UŻYTKOWANIE, JEJ TREŚĆ I WSZELKIE POZYCJE UZYSKANE PRZEZ USŁUGĘ NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY I USŁUGODAWCY ORAZ JEJ I ICH ODPOWIEDZIALNI OFICEROWIE, DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, AKCJONARIUSZE, WYKONAWCY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, PONIŻSZE STRONY. ”) ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO LUB INNE STRONY TRZECIE ZA SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU, NA PODSTAWIE TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU, WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, USŁUGI, ŻADNYCH STRON ZWIĄZANYCH Z NIMI, JAKIEJKOLWIEK TREŚCI USŁUGA lub innymi POZYCJE uzyskanych z Usługi, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, OBRAŻENIA, ból i cierpienie, emocjonalne, utrata dochodów, utratę zysków, UTRATA ZWYCIĘZCÓW, UTRATA BIZNESU LUB PRZEWIDYWANE OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA DANYCH, ZALEŻNIE OD TORTU (W TYM NEGLIGENCJI), NARUSZENIA UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SĄ PRZEWIDYWANE. UWOLNIANE STRONY NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W ZAWARTOŚCI USŁUGI LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB WPŁYW NA SPRZĘT, URZĄDZENIA MOBILNE, PROGRAMY, PLIKI LUB INNE WŁAŚCIWOŚCI, CZY TAKIE SZKODY SĄ USZKODZONE. USŁUGA LUB DOWOLNE STRONY ZWIĄZANE Z NIMI.

PONADTO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AWARIĘ LUB OPÓŹNIENIE W WYKONANIU OBOWIĄZKU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW WYKORZYSTANIA, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH LUB ODBIORU ZWYCIĘZCÓW, JEŻELI JEST ZAPOBIEGAJĄCYM TAKIM ZWIĄZKOM TAKIE JAK WYDARZENIE SIŁY WYŻSZEJ LUB DZIAŁANIA JAKIEJKOLWIEK KOMISJI LUB ORGANIZACJI LOTNICZEJ, ANI KAŻDEGO RZĄDU FEDERALNEGO, PAŃSTWOWEGO LUB LOKALNEGO.

Z WYJĄTKIEM USTALONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA, WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO USZKODZEŃ LUB USZKODZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM USŁUGI LUB TREŚCI OFEROWANEJ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI. ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z USŁUGI MOŻE AUTOMATYCZNIE ZAKOŃCZYĆ SIĘ BEZ POWIADOMIENIA NA WYŁĄCZNE DYSKRECIE FIRMY.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW ODSZKODOWANIA NA PODSTAWIE SEKCJI 10 NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻADNEJ STRONY NIE PRZEKRACZA WIĘKSZEJ (I) KWOTY PŁATNEJ PRZEZ FIRMĘ W CIĄGU SZEŚCIU MIESIĘCZNEGO NATYCHMIAST PRZEDSTAWIAMY ZDARZENIE, KTÓRE PODEJMUJE TAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB (II) JEDEN DOLAR WYSTAWIONY ($ 6). POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

10. Odszkodowanie

Wyrażasz zgodę na obronę, zwolnienie z odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności zwolnionych Stron przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z naruszenia tych przepisów lub z nimi związanych Warunki korzystania lub korzystanie z Usługi, w tym między innymi korzystanie z Treści i produktów Usługi inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub korzystanie z informacji uzyskanych z Usługi. Jeśli jesteś zobowiązany do zapewnienia odszkodowania na podstawie niniejszej Umowy, Firma może, według własnego wyłącznego uznania, kontrolować dyspozycję wszelkich roszczeń na własny koszt i koszt. Bez ograniczenia powyższego nie będziesz rozstrzygać, narażać na szwank ani w żaden inny sposób pozbywać się jakichkolwiek roszczeń bez pisemnej zgody Spółki. Jeśli jesteś zobowiązany do zapewnienia odszkodowania na mocy niniejszej Umowy, Firma może wstrzymać się z jakąkolwiek płatnością, którą w innym przypadku byłaby wymagana, aby zrekompensować twoje zobowiązania odszkodowawcze.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Wszelkie sprawy dotyczące Firmy, Usługi, niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich sporów i roszczeń z nich wynikających lub z nimi związanych (w każdym przypadku, w tym sporów i roszczeń pozaumownych) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawa wewnętrzne stanu Kalifornia, nie wpływając na żaden wybór ani postanowienia lub przepisy kolizyjne.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie takie spory i roszczenia będą rozstrzygane w drodze arbitrażu w mieście i hrabstwie San Francisco, Kalifornia lub w innym miejscu wybranym przez Firmę, według własnego uznania i zgodnie z federalną ustawą arbitrażową i arbitrażem handlowym Regulamin Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Jeśli złożysz roszczenie lub powództwo wzajemne przeciwko Spółce, zgadzasz się to zrobić indywidualnie, a nie z innymi użytkownikami jako pozwem zbiorowym. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca dla stron i może zostać sprowadzona do orzeczenia w dowolnym sądzie właściwym. Strony zgadzają się na jurysdykcję i miejsce przed dowolnym sądem federalnym lub stanowym w mieście i hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia. Zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń co do wykonywania jurysdykcji nad tobą przez takie sądy i do występowania w takich sądach.

W przypadku, gdy jakikolwiek spór powinien doprowadzić do arbitrażu, strona wygrywająca w takim sporze będzie uprawniona do odzyskania od drugiej strony wszelkich uzasadnionych opłat, kosztów i wydatków związanych z egzekwowaniem wszelkich praw strony wygrywającej, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych honorariów adwokackich oraz wydatki, które wszystkie zostaną uznane za naliczone w chwili rozpoczęcia takiego działania i zostaną zapłacone bez względu na to, czy takie działanie zostanie osądzone, czy nie. Wszelkie orzeczenia lub nakazy wprowadzone w takich działaniach powinny zawierać przepisy szczególne dotyczące zwrotu kosztów obsługi prawnej i kosztów poniesionych w związku z wykonaniem takiego orzeczenia oraz zasądzenia odsetek za uprzedzenie od daty naruszenia według maksymalnej stawki dozwolonej przez prawo. Do celów niniejszej sekcji (i) opłaty adwokackie obejmują, bez ograniczeń, opłaty ponoszone w związku z następującymi (a) wnioskami o wydanie wyroku sądowego, (b) postępowaniem o pogardę, (c) zajęciem, opłatą i egzaminami dłużnika i osób trzecich, (d) odkrycie i (e) postępowanie upadłościowe; oraz (ii) strona wygrywająca oznacza stronę, która zgodnie z ustaleniami w postępowaniu zwyciężyła lub która zwycięży przez zwolnienie, zwłokę lub w inny sposób.

12. Ograniczenie czasu na składanie roszczeń

WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB USŁUGI, MUSZĄ BYĆ ROZPOCZĘTE W JEDNYM (1) ROKU PO PRZYPADKU POWODU POWODU DZIAŁANIA, W INNY SPOSÓB, TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA JEST ZGODNA. ZABRONIONY.

13. Obowiązek podatkowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za zgłaszanie swoich dochodów i płacenie wszelkich podatków należnych odpowiednim władzom federalnym, stanowym i lokalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w kraju zamieszkania. Ponadto potwierdzasz, że odpowiednia organizacja loterii może zatrzymać część twoich wygranych i przesłać ją do właściwego organu podatkowego w twoim imieniu.

14. Podpisy elektroniczne

Podpisy elektroniczne w globalnej i krajowej ustawie o handlu, 15 USC 7001-7031 wymagają, abyś wyraził zgodę na zawarcie umowy elektronicznej ze Spółką przed jej zawarciem i wejściem w życie. W przypadku zawarcia umowy online z Firmą nie będzie wymagane składanie wniosku / umowy w formie papierowej. Cała umowa między tobą a firmą zostanie potwierdzona w formie elektronicznej. Musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie zapisu elektronicznego oraz wyrazić zgodę na przeczytanie i zrozumienie niniejszych warunków użytkowania. Po utworzeniu Konta i zarejestrowaniu się jako użytkownik Usługi masz prawo wycofać swoją zgodę na korzystanie z zapisu elektronicznego. Jeśli jednak to zrobisz, Twoje konto w Firmie zostanie automatycznie usunięte i utracisz wszelkie prawa do całego wynagrodzenia z tytułu kolejnych wygranych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na wyłączne korzystanie z umowy elektronicznej, musisz to zrobić, anulując swoje konto użytkownika i wysyłając wiadomość e-mail na adres support@lottery.com. Twoje zapytanie musi zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail.

15. Poleganie na przesłanych informacjach i materiałach stron trzecich

Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Firma nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innego użytkownika Serwisu lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o którejkolwiek z jego treści.

Usługa może wyświetlać, obejmować lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty oraz usługi i / lub materiały) lub zapewniać linki do stron lub usług stron trzecich, w tym poprzez reklamy stron trzecich („Strony trzecie - Materiały na imprezy ”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za Materiały stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakiekolwiek inne ich aspekty. Firma nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Materiały stron trzecich. Materiały stron trzecich i linki do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

16. California Consumer Notice

Zgodnie z wymogami sekcji 1789.3 Kodeksu Kalifornijskiego niniejsze powiadomienie ma na celu poinformowanie użytkownika, że ​​(i) Usługa jest świadczona przez Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd #1052 San Francisco, CA 94131 oraz że (ii) za niektóre usługi mogą zostać naliczone opłaty oferowane usługi; Firma zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty wszelkich opłat i obciążeń oraz do wprowadzenia nowych opłat lub obciążeń, z zachowaniem rozsądnego terminu wypowiedzenia. Jeśli masz skargę dotyczącą Usługi lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z Usługi, skontaktuj się z support@lottery.com.

17. Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku lub warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a także wszelkie niedotrzymanie przez Firmę dochodzenie prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunki użytkowania będą obowiązywać z pełną mocą i skutkiem.

18. Zadanie

Firma może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez Twojej zgody. Po takim przeniesieniu Spółka może zostać zwolniona z wszelkich dalszych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Użytkownik nie może cedować ani przekazywać żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie nieuprawnione cesje i delegowanie przez użytkownika są nieważne i nieskuteczne.

19. Relacja stron

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo lub stosunek pracy między tobą a Firmą w wyniku niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie przedstawiać się jako przedstawiciel, agent, operator, dystrybutor lub pracownik Spółki, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, działania lub zaniechania. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie będzie żadnych beneficjentów będących stronami trzecimi.

20. Siła wyższa

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie wynikające z nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej rozsądną kontrolą, w tym między innymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi i innymi czynami Boga, katastrofami naturalnymi, wojną, terroryzmem, zamieszkami, embargami, aktami władze cywilne lub wojskowe, pożary, powodzie, wypadki, awarie infrastruktury sieciowej, ataki wirusów komputerowych lub niedobory środków transportu, przestoje lub spowolnienia transportu oraz przestoje lub spowolnienie Internetu lub innych sieci (każda z nich, „Zdarzenie siły wyższej”) .

21. Ograniczone pełnomocnictwo

Wyrażasz zgodę na następujące Ograniczone Pełnomocnictwo („Pełnomocnictwo”) w celu zakupu, przechowywania, wykupu losów Loterii i podziału wygranych. Wyrażasz zgodę na wyznaczenie przedstawiciela Spółki na swojego pełnomocnika („Agent”) na następujących warunkach:

Agent jest upoważniony do działania w imieniu pełnomocnika zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie.

Agent może działać i wykonywać w Twoim imieniu uprawnienia, uprawnienia i kontrolę w odniesieniu do losu lub losów loterii ograniczonych do następujących wyszczególnionych uprawnień:

To take possession, but not ownership, of a Lottery ticket(s);

Aby przechowywać losy w loterii w odpowiednim miejscu do przechowywania;

Aby przetransportować los (y) loterii z dowolnego miejsca w jurysdykcji zakupu, w razie konieczności przejęcia i kontroli w celu przechowywania ich w magazynie i wykupienia ich w celu wygrania w Twoim imieniu; i

Do angażowania i zwalniania agentów i pracowników, w związku z opisanymi tu sprawami, na warunkach określonych przez Firmę.

Zgadzasz się wyznaczyć Firmę jako wyznaczonego posłańca i przedstawiciela oraz upoważnić Firmę do działania w Twoim imieniu w celu zakupu i przechowywania losów Loterii, zbierania wygranych indywidualnych lub grupowych i umieszczania wygranych indywidualnych lub grupowych w twoim konto użytkownika.

Pełnomocnictwo to będzie obowiązywało w każdym momencie, w którym użytkownik korzysta z Usługi i przez dłuższy okres czasu w celu zakupu i realizacji losów Loterii oraz podziału wygranych, zależnie od przypadku.

Strony trzecie mogą polegać na oświadczeniach Agenta we wszystkich sprawach dotyczących uprawnień przyznanych Agentowi. Żadna osoba działająca w oparciu o oświadczenia Agenta lub organu udzielonego na podstawie niniejszego Pełnomocnictwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub Twojego majątku za umożliwienie Agentowi wykonywania jakichkolwiek uprawnień przed faktyczną wiedzą, że Pełnomocnictwo zostało odwołane lub rozwiązane z mocy prawa lub w inny sposób.

Żaden agent wymieniony lub zastępowany w niniejszym pełnomocnictwie nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za działanie lub powstrzymanie się od działania na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć dowolnego Agenta wymienionego lub zastąpionego w niniejszym Pełnomocnictwie za wszelkie koszty sądowe, wyroki cywilne lub uzasadnione opłaty prawne, które powstały w wyniku wykonywania opisanych tutaj uprawnień.

Firma wyraźnie zrzeka się własności wszelkich losów opisanych w Loterii. Zarejestrowani użytkownicy, którzy złożą zamówienie, zachowują wszystkie prawa i własność prawidłowo losowanych losów Loterii, z zastrzeżeniem niniejszych warunków użytkowania.

10. Ochrona prywatności

23. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki użytkowania, nasza Polityka prywatności oraz wszelkie obowiązujące Ograniczone Pełnomocnictwo stanowią wyłączną i całkowitą umowę między Tobą a Firmą w odniesieniu do Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Usługi. Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania, wyraźnych ani dorozumianych, nie będzie uważane za przyznające jakiekolwiek prawa lub środki zaradcze, ani nie zobowiązujące żadnej ze stron niniejszej umowy, wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu innego niż te strony, chyba że stwierdzono inaczej.